• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Индекс на рационалност

blog post image

Индекс на рационалност за бехатон-плочки без вклучен трошок за нивно поставување

  • 03/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Овој индекс е изработени за набавка на бехатон-плочки без вклучен трошок за нивно поставување.

целосна вест
blog post image

Индекс на рационалност за бехатон-плочки со вклучен трошок за нивно поставување

  • 03/2012

Во набавката на 1 метар квадратен бехатон-плочки со вклучен трошок за нивно поставување соодносот на најниската и највисоката цена в изнесува 1:1,30 што значи дека највисоката цена постигната од Општина Ресен е за 30% повисока на најниската постигната од Општина Берово.

целосна вест