Индекс на рационалност за дефибрилатори

  • 11/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Во индексот на рационалност за дефибрилатори, соодносот на најниската и највисоката цена платена за овој медицински апарат е 1:3,86 што значи дека највисоката цена платена од Државен завод за статистика е за 286% повисока од најниската евидентирана во набавката на ЈП Македонска Радиотелевизија.

целосна вест