Индекс на рационалност за ПВЦ прозорци

  • 11/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена за поставување на ПВЦ прозорец изнесува 1:2,11 што значи дека највисоката цена е за 111% повисока од најниската.

целосна вест