Индекс на активна транспарентност 2017

  • 12/06/2017

Индекс на активна транспарентност 2017

Општото ниво на активна транспарентност во Македонија во 2017 година е ниско. Процентот на исполнетост на обврските за активно објавување кај сите 97 институции изнесува 42,5% (од можни 100). Степенот на активна транспарентност во 2017 година е намален во однос на 2016 година (кога просечно изнесуваше 45%). 

Вкупно рангирање според индексот на активна транспарентност

Вкупнп рангирање според индексот на активна транспарентност 2017