Индекс на рационалност за завој калико

  • 07/2012

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Разликата меѓу најниската и највисоката цена по која е купен овој производ изнесува дури 90%. Констатираните разлики не можат да се објаснат со применетите постапки, ниту со критериумите за избор на најповолна понуда бидејќи доминантно завојот е купуван како дел од медицински потрошен материјал во отворени постапки со критериум за избор 'најниска цена'.

целосна вест