Финансиска анализа за работењето на државните претпријатија

  • 20/12/2019

Предмет на финансиска анализа се 30 најголеми претпријатија основани од државата и од единиците на локалната самоуправа. Станува збор за претпријатија, чиишто вкупни приходи во 2018 година изнесувале 45.340.554.013 денари, односно 737 милиони евра. На крајот од минатата година во нив работеле вкупно 22.864 работници. Анализата е направена врз основа на 5 групи на финансиски индикатори изведени од годишните сметки на претпријатијата за периодот 2015-2018 година. 

 

Подетално за профитабилноста, ефикасноста, финансиската стабилност, економичноста и ликвидноста на претпријатијата можете да прочитате во анализата.

Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија

 

Можност за пребарување на претпријатијата и за преземање на нивните завршни сметки за 2018 година.

Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија