• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на НЗУ универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија за 2013 година Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 68,778,369.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Алтернативно лекови за премостување на инхибиторна болест Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 68,379,173.00
Министерство за образование и наука Доградба на ОУ „Браќа Рамиз и Хамид“ - Општина Шуто Оризари Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ФЕЏО-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Слатина-Теарце 66,952,378.00
Министерство за транспорт и врски Услуга за изработка на физибилити студија за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас во Република Македонија за потребите на Министерството за транспорт и врски Друштво за проектирање,инженеринг,трговија,транспорт и друго ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 66,900,100.00
Министерство за транспорт и врски Услуга за изработка на физибилити студија за развој на дистрибутивни мрежи на природен гас во Република Македонија за потребите на Министерството за транспорт и врски Друштво за проектирање,инженеринг,трговија,транспорт и друго ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 66,900,100.00
Министерство за одбрана - сектор за логистика Организиран меѓуградски превоз на вработените во МО и АРМ Друштво за меѓународен транспорт на патници, трговија и туристички услуги БАШКИМ-ТУРС ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница 65,806,020.00
Министерство за култура Превод и печатење на литературни дела од проектот „Ѕвезди на светската книжевност“ Друштво за образование на деца и возрасни АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ-Скопје 63,907,787.00
Град Скопје Дополнителни и непредвидени работи за изградба на објект катна гаража „Мито Хаџи Василев Јасмин“ кои не се опфатени со Основниот договор бр.08-2400/32 од 15.03.2011 година Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 63,711,620.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-165/2013 Ангажирање на агенција за физичко обезбедување на имот и лица за потребите на АД ЕЛЕМ -Скопје Друштво за услуги СЕКЈУРИТИ ГРУП СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје 63,486,938.00
ЈП Македонија пат- Скопје Индустриска сол за зимско одрчување на патишта Друштво за промет на големо и мало, застапување, посредување и реекспорт КИ-ЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 63,012,000.00
  • Сподели