• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за државни патишта Изработка на проектна документација за изградба на државен пат А4 делница Штип - Радовиш Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО - Куманово 116,112,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Сервисирање на возилата на ЕВН Македонија Друштво за производство, трговија и услуги ФЛИТ КОНСАЛТИНГ извоз-увоз ДОО Скопје 114,460,000.00
Министерство за здравство Набавка на вакцини за континуирана имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за 2013 година Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 113,545,577.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на државен пат Р1203 (Р405) делница Тетово - Јажинце Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 109,688,018.00
Општина Дебар Реконструкција, модернизација и одржување на јавното осфетлување во Општина Дебар Трговско услужно друштво СИТИ ЛАЈТ увоз-извоз Струга ДООЕЛ 104,784,000.00
Министерство за култура Превод и лектура на стручни литературни дела од проектот „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“ Друштво за образование на деца и возрасни АРС СТУДИО Тамара ДООЕЛ-Скопје 102,256,086.00
Министерство за здравство Архитектонско урбанистички проект на целиот комплекс на Универзитетски Клиники согласно Законот за Градба ( Сл. Весник бр.59/2011 и Сл. В есник на РМ бр 13/2012) и Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник бр.60/2011), три варијанти на идејни решенија за новиот клинички блок, идеен проект за избрано варијантно решение за новиот клинички блок, Основен проект за за изградба на нов клинички блок на Универзитетските клиники Скопје согласно Законот за Градба ( Сл. Весник бр.59/2011 и Сл. Весник на РМ бр 13/2012) со функционално поврзување со објектите на Клиника за гинекологија, Клиника за онкологија и радиотерапија и Хирушките клиники согласно усвоен идеен проект. Основен проект за реконструкција и адаптација на објект во кои функционираат Хирушките клиники согласно Законот за Градба ( Сл. Весник бр.59/2011 и Сл. Весник на РМ бр 13/2012), Основен проект за реконструкција и адаптација на објектот во кои функционира Клиниката за детски болести и реконструкција и адаптација на објектите во кои во моментот функционираат Институтот за трансфузиологија и Клиниката за хематологија кои ќе бидат преместени во новиот клинички блок за потребите на детска хирургија Друштво за производство,градежништво,промет и услуги ПРОТОТИП ДООЕЛ Скопје 100,809,229.00
Јавно претпријатие за државни патишта Изработка на проектна документација за изградба на магистрален (експресен) пат А3, делница Пештани – Граница со Р.Албанија Друштво за инженеринг и консалтинг ЧАКАР-ПАРТНЕРС ДОО Скопје 97,444,400.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-197/2013 Услуги од користење на помошна механизација на повик за потребите на РЕК Осломеј Друштво за превоз, трговија и услуги МИС-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 94,872,000.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 94,400,000.00
  • Сподели