• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите Изградба на објекти во комплексот на Воспитно-поправен дом Тетово, село Волковија (Општина Брвеница) Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 253,582,000.00
Општина Центар Изградба на објект катна гаража на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 238,715,657.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни и градежно занаетчиски работи за изградба на административен објект на улица Македонија во Скопје Друштво за производство, трговија градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 232,729,351.00
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Струмица Реализација на Основен проект за реставрација, реконструкција, санација и статичко појачување на Стариот театар во Струмица Друштво за промет,производство,транспорт и услуги МАКАУС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 210,028,200.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-извоз Скопје 206,500,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1(еден) нафтен дериват ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 202,688,888.00
АД МЕПСО Набавка на нов 400/110 kV трансформатор Кончар Енергетски трансформатори ДОО 195,886,210.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Лекови Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 179,792,211.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Изградба на пат од 4-та категорија, с. Новаци-Руднички круг ПК Брод-Гнеотино, со изработка на проект за изведена состојба и Избор на надворешен надзорен орган кој ќе врши надзор во текот на изградбата на патот и ревизија на проектите под реден бр. 17 и 18 од Техн. Спец.-Прилог 3 Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 173,572,194.00
ЈП Македонија пат- Скопје битумен БИТ 50/70 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕРПАРИМИ Нухи Реџепи ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Строгомиште Зајас 171,690,000.00
  • Сподели