• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Агенција за електронски комуникации Ентериер (внатрешно уредување) за деловна зграда на Агенцијата за електронски комуникации Друштво за производство и трговија ДЕСИГН ФАНТАСИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 73,123,500.00
ЈП Македонска Радиотелевизија Репортажни возила BFE Studio und Medien Systeme GmbH 72,570,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Лек (IMATINIB) Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 71,802,556.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни работи на фасадата на објектот Државни институции и Факултет за драмски уметности Друштво за трговија и услуги НИПРОМ Николов Петре ДОО увоз-извоз Струмица 71,645,050.00
ЈП Македонска радиодифузија ДВБ-Т опрема за допокривање на територијата на Република Македонија со дигитален сигнал и тоа: l. Предавателна опрема, ll. Микробранова опрема, lll. Антенска опрема и lV. Мерна опрема ELTI d.o.o. 71,322,566.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-201/2013 Услуги од користење на помошна механизација на повик за потребите на подружница РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги ДИГЕР увоз извоз ДООЕЛ Битола 70,800,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-172/2013 Дополнителен ископ на јаглен на Микролокација 3 за РЕК Битола Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 70,800,000.00
Министерство за одбрана - сектор за логистика Природен гас Пром - Гас ДООЕЛ Скопје 70,000,000.00
Општина Аеродром Изградба на комунална инфраструктура во населба Реонски центар Друштво за производство, промет и услуги САНДРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопјe 69,620,000.00
Град Скопје Изведба на дополнителни и непредвидени работи кои не се вклучени во основниот договор за - Изградба на објект Катна гаража на ул. „Даме Груев“ а врз основа на претходно склучен договор бр.08-3297/33 од 28.11.2012 година Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 69,619,516.00
  • Сподели