• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2013

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЈП Комунална хигиена Скопје Ангажирање на агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 94,400,000.00
Министерство за култура Изведување на градежни, градежно – занаетчиски, завршни и инсталатерски работи на партер, заштита на градежна јама за изведба на машинска сала 1 и проширување на техничка врата на северна фасада на објект Стар театар - Скопје Lamone Moreda 93,149,447.00
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје Дополнителни работи кои не се вклучени во основниот договор основниот договор за изградба на рекреативен аква парк во рамки на комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ во Скопје (арх.бр.3/270-3076 од 26.09.2012 година) Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 90,392,892.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 88,500,000.00
Министерство за здравство Метадон и бупренофрин за лицата со болести на зависности во Република Македонија за периодот од 2013 до 2015 година Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 88,475,625.00
ЈП Македонска Радиотелевизија 15 камерни ланци Provis d.o.o. 86,643,355.00
Министерство за култура Изведување на работи за дополнување на музејска поставка на ну Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на ВМРО Скопје Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 86,491,659.00
Министерство за култура Мазут М-1 НС( 1.200.000 кг ориентационо) и Масло за ложење –ЕЛ(537.435 литри ориентационо) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 85,006,600.00
Општина Струмица За изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми FA, FD, J2, JA, JD, JG, JI, JL I JN на општина Струмица Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 85,000,000.00
Министерство за здравство Набавка на вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за 2012 година Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 83,929,703.00
  • Сподели