Индекс на рационалност за вата

  • 03/2011

Центарот за граѓански комуникации го изработува индексот на рационалност преку споредба на цените по коишто различните институции купуваат исти производи, услуги или работи. Соодносот на најниската и највисоката цена е 1 : 1,35 што значи дека највисоката цена е за 35% повисока од најниската.

целосна вест